درباره ما

دیوارجاده ساوه در امتدادسبزجاده ساوه

نشریه الکترونیک خبری فرهنگی وبانک اطلاعات مراکزواصناف محلی جاده ساوه اسلامشهر وتوابع “http://www.eslamshahre.ir”

اولین وبسایت غیرانتفاعی فعال دربرگیرنده اهالی واصناف خونگرم درامتدادجاده ساوه وشهرستان اسلامشهر بامحلات وشهرکهای تابع یاهمجوار
وبسایتی باکاربری مردمی درافزایش وارتقا مستقیم محتوای نوشتاری تصویری اعم ازارسال وثبت اخبارمحله ,روایت خاطرات وارائه مشکلات موجوددرمحل زندکی به مسئولان محلی یاپیام تشکروقدردانی ازمسئولین ,معرفی اصناف معتمد ومردمدار, ارسال وثبت هرگونه آگهی تبلیغ ونیازمندیهادرخصوص کسب وکار وتولید یاخریدوفروش ملک کالا ولوازم خانه یا نیازبه نیروی انسانی استخدام آماده بکار وهمچنین ثبت وارسال خبرفوت درگذشتگان یاارسال پیام تسلیت وتبریک به اقوام ودوستان را کاربران خودمدیریت کنند ,تا درکناراین نوع مشارکت امکانی فراهم شودتا دانش وب نگاری وب گردی کاربرانمان افزایش یابد,ماامیدواریم این اقدام وابزار موجود ازجانب ماوحامیان به عنوان وبسایت اختصاصی محلی جاده ساوه اسلامشهروتوابع برگ زرینی درکارنامه مان بجای گذارد وابزاری درجهت خیر دوستی برادری و همزیستی گردد. لازم بذکراست این سایت ومجموعه مدیران ,همکاران وحامیان ما عضووسخنگوی هیچ حزب ونهاد ودسته ای نیستندوهیچ گونه فعالیت سیاسی وحزبی نداریم وفقط هدف اصلی ازراه اندازی این سایت به غیرازرسالت خبررسانی وسرگرمی برای شما باکمک ومشارکت یکایک شما سازنده نمادآنلاینی زیباومثبت ازچهره جاده ساوه وشهرستان اسلامشهردرفضای مجازی درمعرض دید هموطنان ایرانی قرارداده باشیم

مدیریت مالی وادارای سایت دیوارجاده ساوه
همانگونه که عنوان شداین یک سایت غیرانتفاعی است که ازطرف بخش خصوصی حمایت مالی میشودبدینگونه که سرمایه اولیه تاسیس وفعالیت این سایت توسط چندتن از کارآفرینان ومعتمدان محلی تامین شده تاطبق زمانبندی درآینده بتواندهزینه های خودراازانتشارتبلیغات وآگهی اصناف محلی تامین نموده ومستقل شود وهدف اولیه تاسیس این سایت بدلیل عدم وجودنشریات کاغذی چاپی درشهرستان اسلامشهربودکه هدف این بودکه این خلع راباتاسیس این سایت وانتشاراخبارمعرفی امکان مذهبی تفریحی وتاریخی اسلامشهربود که اندکی پس از بهره برداری باتماسهای مکرراصناف مینب برسفارش تبلیفات صنفی روبرو شدیم که طرح اولیه کنجایش این تعداداگهی رانداشت لذا با هماهنگی هیت امناوهمکاران بخش نیازمندیهای اصناف به سایت افزوده شدکه هم اکنون کنجایش هرمقدارتبلیغات را دارد وتفاوت نشرتبلیغات دراین سایت بادرگررقبا امکان ثبت وانتشارتمامی مظمون اگهی توسط خودآگهی دهنده وبه سلیقه هرکاربرمنتشرمیشود


Review eslamshahre.ir on alexa.com