شماکاربرمحترم چنانچه تجربه خریدکالایاانچام خدمات مربوط به هرکسب وکاری راداریداگرتچربه تان شیرین بوده یا تلخ میتوانیددرزیراگهی مربوطه این تجربه راثبت کنید وازیک تاپنج نیزامتیازبدهید1امتیازبدو5امتیازعالی است تادیگرکاربران ازتجربه شمادرجهت انتخاب یارد این کسب وکاراستفاده مفیدنمایندوهمچنین خوبها پاداش خوبی خود.بدها عاقبت عمل کردخودرا به وضوح تجربه کنندواین وسیله ای جهت ارتقاسطح کارارائه کنندگان کالا وخدمات به مشتریان خودباشد.