کتاب گویای طهران قدیم فصل: ۲

ادمین 2021 بدون دیدگاه

کتاب گویای طهران قدیم فصل: ۲

داستان صوتی درارتباط باتشریح دقیق اوضاع -اصناف-محلات-اضطلاحات زبانی ودیگرامورزندگی درشهرطهران ازاواخرسلسله قاجارتا اوایل حکومت پهلوی اول رضاشاه توصیف وتوضیح توسط روای درکتابی بانام طهران قدیم نگارش ومنشرگردیده نویسنده خود ازبچه های اصیل طهرون دران زمان به نام جغفرشهری بوده ومحتوای این کتاب مشاهدات وی درزندگی شخصی واجتماعی وتجربیات عملی درطول زندگی خوددرشهرطهران میباشد.برای کسانی که فرصت خواندن این کتاب شیرین راندارندمااین کتاب زیبارابه صورت فایل شنیداری طراحی نمودیم که مانند قصه گویی تمام محتویات کتاب مذکور را خواهیدشنیدوامیدواریم لذت بخش یرایتان باشداگرمناسب بودکتابهای درخواستی خودرا ازقسمت ثبت نظرات اعلام کنیدتا دراولین فرصت به صورت فایل شنیداری درون سایت برایتان قراردهیم توجه برای شروع ازبین شماره فهرست پخش ازشماره ۱ درانتهای فهرست شروع کنید وبه ترتیب رو به سمت بالا شماره ها را انتخاب کنید 

بیشتر بخوانید

پاکدست دیوارجاده ساوه

ادمین 2021 بدون دیدگاه

پاکدست دیوارجاده ساوه

کاربران کتاب خوان وعلاقمندان به کتاب بخصوص داستان ورمانهای اصیل ایرانی طی مکاتبات پی درپی ضمن سپاس وقدردانی از محتوای این سایت به کمبودابزارمهمی اشاره نمودند ودرخواست رفع آن کمبودمورد اشاره را داشتند که منظورشان  پاکدست صوتی درسایت ✓اسلامشهر وتقاضای ایجاد سیستم پاکدست صوتی به منظور دستیابی به کتب داستانی ورمان صوتی را از مانمودن با وجود کمبودهای ضروری دیگر که برطرف نمودن هریک جزو اولویت های ما وهمکاران بوده وهست ولی با توجه به قدرشناسی این تعداد کاربردرخواست کننده وبیان ابزارهای مفید موجوددرسایت  وسپاسگذاری از زحمات همکاران دراین سایت برای ماوهمکاران وحامیان ما بسیارخوشایند ودل گرم کننده بود لذا به دلیل ابراز مراتب قدرشناسی وسپاس این عزیزان با هماهنگی وحمایت حامیان سایت تصمیم براین شد تقاضای این کاربران را اجابت کنیم واقدام به توسغه وتولید پاکدست باهمکاری عزیزان درشنوتونمودیم که حاصل کاررا درادمه مشاهده می کنید ومی توانید داستانهای زیبایی ایرانی را اززبان راویان با صوت دلپذیر شنوا باشید

بیشتر بخوانید