اخبارفروشگاه رفاه درجاده ساوه

ادمین 2021 بدون دیدگاه

اخبارفروشگاه رفاه درجاده ساوه

ایجادوتوسعه شعبات فروشگاههای زنجیره ای رفاه درسطح شهرهای ایران بحث گفتگوونظرات منفاونی دربرداشته نظرات مثبت ونظرات منفی وشهروندان هریک براساس تفکریامنافع یامضرات ایجاداین نوع فروشگاه دررسانه ها وشبکه های اجتماعی گفتگو وصحبت نمودند که جای بازگونمودن تمامی این نظرات دراین پست نیست وفارغ ازنظرات کارشناسانه من خودبه عنوان یک شهروندمشتری که درصدد مکانی امن وباکالاهای قابل دسترس همچنین تجربه خریدی نو وجودچنین فروشگاههای را درجامعه امروز ایران یک ضرورت لازم میدانم واگربخواهم فقط یک نکته از محسنات وجود چنین فروشگاههای بیان کنم این است که اگرمن درنوع انتخاب کالا فاقدتجربه باشم که کالای خوب وبدرا از ظاهران نتوانم تشخیص دهم لااقل هنگام انتخاب وخریدازاین فروشگاه مطمئن هستم که تهیه وتامین کنندگان محصولات موجوددراین فروشگاه قبل از هرچیزی به تهیه وتوزیع محصولات دارای استاندارد وباکیفیت مبادرت می ورزندوهیچگاه کالای خریداری شده من نمیتواند ازاقلام بی کیفیت وسطح پائین باشدباوجود عدم تجربه میتوانم چشم بسته اقدام به خریدکنم ماافتخارانتشارتبلیغات فروشگاههای رفاه درسرتاسرجاده ساوه را کسب نموده وچنانچه مدیران شعبات رفاه ازپل ساوه تا شهرپرندمایل به انتشارهرگونه آگهی وتبلیغات واخباری مربوط به زمان تخفیف کالا یا اگهی تامین نیازمندیهای خود بودند همکاران بنده باکمال افتخار اقدام به انتشاردرسایت دیوارجاده ساوه خواهند نمودبا امید روزهای بهتربرای فعالین دراین عرصه سایت زیر وبسایت اصلی  فروشگاه رفاه ومادر این مجموعه هست که برای سهولت دسترسی همشهریان درهمین پست منتشرنمودیم


[advanced_iframe src=”https://iwo.ir/w3t8u/” id=”iframe1″ name=”iframe1″ width=”100%” height=”2000″ ]