مطبوعات امروز

ادمین 2021 بدون دیدگاه

مطبوعات امروز

همه ماوشمادرفضای واقعی وکوچه وخیابانهای هرشهری درایران که درحال تردد هستیم فارق ازمسیرتردداغلب غیرممکن است که به دکه فروش جرایدبرنخوریم ازمقابل این اماکن داگرصبح یا عصر عبورکنیم فرقی ندارد فقط کافی است اندک زمان کوتاهی توقفی کنیم بایک چرخش سریع چشممان می توانیم سرتیتراین جراید که درپیشخوان قرارگرفته رااز دیدخود بگذرانیم وازاموری که درحال انجام است مطلع شویم اگردقت کنید افرادی ازقشرهای مختلف اجتماع حتی بدون هزینه نمودن برای خرید روزنامه مدنظر باتوقفی حدود یک ربع وازنظرگذراندن سرتیتربزرگ جراید به اخبارمدنظرخود که بدنبالش هستنددست میابند وسپس بدوناینکه روزنامه بخرندبه حرکت خودادامه میدهند این نوع قرارگرفتن ودکور وویترین جراید را پیشخوان می نامند به همین منظور مادراین پست این پیشخوان رادرفضای مجازی برای شماکاربران محترم تعبیه نمودیم وتمام نشریات وجراید صبح وعصرامروز را دراین پیشخوان مجازی قراردادیم ولی دراین پیشخوان شماباکلیک روی اخبار هرنشریه می توانید بدون پرداخت هزینه به متن اصلی خبردرآن روزنامه دست یافته ومطالعه کنیدامیدوارم براتون جالب توجه باشد.

دسته بندی : اخبار