فال آنلاین حافظ

ادمین 2021 بدون دیدگاه

فال آنلاین حافظ

امروزه اعتقادبه فال دربین مردم بخصوص بانوان بیشترازگذشته مشاهده میشود تاجایی که برخی تمام امورمهم زندگی خودراباپاسخ فال برنامه ریزی میکنند درکشورهای پیشرفته غربی به فال به دیده خرافات ویادرنهایت فال وفالگیری را سرگرمی اوغات فراقت یادرایامی خاص میدانند درکشورمامواردانواع فالگیرذی فراوان است ازاستخاره فال تاروت فال ورق فال قهوه وغیره ولی فالی که ازدیربازهمگان نوعی اعتقادواحترام خاصی برایش غائلند فال حافظ است که فالگیرنده پس از خواندن فاتحه وصلوات برروح شاعربزرگ ایرانی حضرت حافظ میفرستندسپس شخصی که بیشتربزرگترهای خانواده میباشند به صورت شانسی صفحه ای ازدیوان اشعارحافظ راگشوده هرصفحه دای که بازگردد شعرموجوددرآن صفحه فال نیت کننده می باشد که حضرت حافظ بنابرسرنوشت زندگی کنونی وی شعری بروصف حالش سروده یا شعری برای راهنمایی وچراغ راهی درتصمیمات آینده نیت کننده
بامشاهده استقبال کاربران از فال حافظ ازبخش پشتیبانی سایت کارگروه پارس کامرس درخواست نمودیم همان فال حافظ که به صورت دستی انجام میشدرا به صورت اسکریپت آنلاین فال حافظ طراحی نموده وبه محتوای این سایت اضافه کنند تاکاربران درحین وب گردی درصورت تمایل به فالگیری با فشردن کلیدموس فال خودرادرافت کنندلذا دوستان درپارس کامرس تمام محتوای دیوان حافظ رابه صفحات آنلاین تبدیل نموده که شماکاربران باکلیک روی گرفتن فال ازبین اوراق این دیوان یکی ازسوی سیستم به عنوان فال شما به شمانمایش داده اگرمایل به چاپ هم بودیدمی توانید هرنتیجه ازصفحات فال خودراچاپ یا تصویربرداری نماید✓اسلامشهرامیدوراست این ابزارموردتوجه وپسندکاربران محترم واقع گردد.