روستای شاطره

ادمین 2021 بدون دیدگاه

روستای شاطره
شاطره شهرکی است بین شهرتهران و شهرستان اسلامشهرکه توسط جاده ساوه به یکدیگرمتصل شده و شاطره در کلیومتر۱۳-این جاده که هم اینک به بزرگرراه آیت اله سعیدی تغییرنام یافته قرارگرفته ..شاطره در دوره های مختلف دربین شهرداری منطقه ۱۹ – ۲۰ و اسلامشهر جهت مدیریت دست به دست شده و درنهایت هم اکنون تحت مدیریت دهداری به عنوان روستاقراردارد نام شاطره برگرفته ازگلی که درمصارف دارویی کاربردداردودرگذشته دراین ناحیه به صورت خود رو اززمین سبزمیشدمی باشددردوران قدیم نام شاطره باکشاورزی وباغداری اجین بودویکی ازمحصولات منحصربفردشاطره در آندروران محصولی به نام سیب قندک بودکه درمیدان میوه وتره باران زمان خواهان بی شماری داشت ودردهه۵۰خورشیدی تااوایل دهه۶۰ شاطره بیشترجزومناطق مسکونی بودولی ازاین به بعد زمینهای کشاورزی وباغات دراطراف مناطق مسکونی به قطعات کوچک تقسم وتفکیک شدویرای خانه سازی به مهاجرین روستاها که پس ازانقلاب به صورت گسترده به شهرهاکوچ میکردندواگذارشدتااین قشر از مهمانان تازه وارد درحومه پایتخت سرپناه وسقفی داشته باشندوپس ازاشباح ساخت وسازهای خانه الباقی املاک زاعی اهالی شاطره که بیشترهمجوارجاده ساوه قرارداشت به توقفگاهای وسائط نقلیه سنگین تبدیل شدکه اوج این روندباکامیون ممنوع شدن تهران وساخت شهرک نمایشگاه کامیون استان تهران همجوارروستای ملک آبادخودرا نشان دادکه پس ازافتتاح این مجموعه سیل تعمیرکاران وفروشندگان لوازم یدکی سنگین حتی ازبازارچراغ برق به این منطقه شاطره را به منطقه تجاری وصنعتی تبدیل کردولی متاسفانه ازاین عنوان چیزی عاید اهالی ساکن وارتقاسطح زندگی آنان نگردیدبه غیرازاینهاتاسیس مراکزصنعتی بزرگ مانند لبنیات دومینوافق کورش مواد غذایی برادران وغیره نیز تاکنون هیچ تغییرمثبتی رادرارتقای محل جغرافیایی سکونت اهالی برجای نگذاشته لذااهالی امیدوارندتحت مدیریت جدیددهیاری اوضاع ومحیط زندگی آنان افزایش ارتقانمایدودرحداستانداردشود
دومینودرشاطره
                                                                                 کارخانه لبنیات دومینودرشاطره
برچسب ها :