سیاست حفظ حریم خصوصی

پلیس فتا

 

مابرای احترام به سلیقه فردی شما وقدرت اعمال انتخاب ونگرش شما ثبت آگهی را به عهده خودتان نهادیم لذا انتظارداریم درحفظ شئونات اخلاقی وحفظ حریم دیگران درمتن اگهی های ثبت نموده خود ازمحتوای نامناسب وغیراخلاقی جدا پرهیزنماید ومحتوای ثبت شده باید مطابق مئضوع کسب وکار یاکالاوخئمات موردارائه شما باشد

همچنین کاربران مهمان مراقب متن درج نظرات خود ذیل آگهی ها باشند وازدئرغ پردازی وزدن اتهمات بی اساس یه کسب وکارها واصناف آگهی دهنده جدا خودداری نمایند به محض مشاهده عئم رعایت قوانین یا ادب امتیازکاربری شمابرای همیشه ازاین سایت حذف میگردد

همچنین درج پیامهای سیاسی مذهبی وشعار دراین سایت ممنوع ومشخصات کاربرخاطی ازطریق شناسایی ای پی ادرس اینترنتی به مراجع امنیتی وقضایی برای پیگیریهای قانونی گزارش میشود